Ta livet av forretningsplanen før den tar livet av virksomheten!

«Brenn forretningsplanen før den gjør deg utbrent» sier Alex Osterwalder i et blogginnlegg. Osterwalder er mannen bak forretningsmodell Canvas, et verktøy som i dag brukes av mer enn 5 millioner ledere og innovatører over hele verden.

Mer enn 70% av de innovasjoner som lanseres ender som en flopp. Mye av skylden for dette kan tilskrives forretningsplaner, mener Osterwalder. Noe av det siste du skal gjøre når du holder på med innovasjon og forretningsutvikling, er å skrive en forretningsplan. Den er bare en tidkrevende skrivebordøvelse.  

Tiden bør heller brukes på å være kreativ, utfordre bestående forretningsmodell og raskt skissere mange mulige nye. Deretter er det rett ut for å teste de mest lovende nye forretningsmodellene på kunder – så kostnadseffektivt som mulig. Når man så, etter flere runder med testing og validering av innovasjonen, har bevis for at man har en forretningsmodell som både leverer noe kunden vil ha og virksomheten kan tjene penger på, kan man utarbeide forretningsplanen. 

Forretningsmodell Canvas 

Les tidligere artikkel «Er virksomhetens forretningsmodell rustet for fremtiden?»

Forretningsmodell Canvas er en enkel og fleksibel metode som visualiserer, på et ark, hvordan bedriften skaper, leverer og fanger opp verdi. Enkelheten og det at den er så visuell, gjør det lett å involvere mange i innovasjonsarbeidet og ikke minst kommunisere effektivt. Forretningsmodell Canvas brukes i innovasjonsarbeidet i tradisjonelle bedrifter som f.eks. Bosch, Solidox, MasterCard, SAP, General Electric, samt en rekke små og mellomstore bedrifter over hele verden.  

Innovasjon fordrer mange ideer, rask testing og endring 

De tradisjonelle bedriftene bruker verktøyet i sitt innovasjonsarbeid for å evaluere hvordan dagens forretningsmodell er rustet mot endringer som kan påvirke virksomheten i fremtiden. Man ser på sine tradisjonelle aktiviteter med «nye briller», for deretter å vurdere hvorvidt helt nye, eller forretningsmodeller man vet noen har hatt suksess i andre bransjer, kan utfordre eller brukes på egen virksomhet. Så skisserer man raskt opp mange alternative modeller i en kreativ prosess, prioriterer de mest lovende og deretter testes alternativene opp mot reelle kunder.  

Feedback fra reelle kunder gir så innsikt som medfører enten å endre modellene eller gå videre med dem. Ideen er å holde kostnadene nede og mulighetene åpne, inntil vi er helt trygge på at den nye forretningsmodellen skaper reell verdi for kunde og lønnsomhet for egen virksomhet.   

Er innovasjon på agendaen i ledermøter og styremøter? 

Under et foredrag i Odense i september 2019 påsto Osterwalder, at de fleste styrer har en nesten kriminell mangel på kunnskap om innovasjon. Med den endringstakten vi opplever i dag, bør styret og ledelsen hele tiden være opptatt av virksomhetens innovasjonsarbeid og om forretningsmodellen er rustet for fremtiden. Glem forretningsplanen eller strategiplanen. Bruk tid på å diskutere innovasjonstakt og hvor bærekraftig forretningsmodellen er!   

Det er viktig at styret og toppledelsen tar innover seg at en innovasjon er en kontinuerlig prosess. Bedriften må stadig tenke innovasjon og jakte på nye muligheter, hvis den skal overleve på sikt. Forretningsmodell Canvas kan brukes som et utviklingsverktøy for styret og ledelsen for å sikre at virksomheten er i forkant og stadig ser etter nye muligheter. Den bør være en obligatorisk del av styrets og ledelsens innovasjons- og strategiarbeid!  

Når diskuterte ledergruppen eller styret sist, hvor solid og fremtidsrettet virksomhetens forretningsmodell er? 

Kurs

Meld deg på kurs Innovasjon, metodikker og strategi, Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 1 og Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 2 for å lære mer!

Digital strategi i styrerommet

Digitaliseringen skyter fart, og den raske utviklingen i våre omgivelser vil endre tradisjonelle virksomheter slik vi kjenner dem. Men enda viktigere, den vil skape et mulighetsrom for nye produkter, nye forretningsmodeller og nye måter å jobbe på. Hvordan tar vi denne utfordringen inn i styrerommet, og sikrer at styret ivaretar sitt ansvar for at virksomheten har en tydelig strategi?

Styrets bevisste forhold til fremtidens salg og markedsføring

I bedrifter hvor forretningsmodellen innebærer salg til andre bedrifter (B2B), er salgsprosessen ofte den viktigste bidragsyteren til lønnsomhet og suksess. Til tross for dette opplever vi ofte at styret ikke diskuterer hvorvidt bedriftens salgsprosess er fremtidsrettet og effektiv eller ei.

Er tradisjonell møtebooking fortsatt relevant i dag?

Dette er et spørsmål mange innen salg stiller seg. Med alle muligheter for kommunikasjon vår digitale samtid åpner opp for, kan man lett få for seg at den tradisjonelle møtebookingen, eller «cold calling», er noe som hører fortiden til.

Leder av virksomheten

Endringsmotstand – din venn eller fiende?

At verden utvikler seg i et stadig raskere tempo, og at det av den grunn er behov for endringer, er det generell enighet om. Men enighet om hva som bør endres når, hvordan i og ikke minst hvor dette skal skje i organisasjonen er vanskelig å oppnå. Derfor blir endringsprosesser krevende.

Virksomhetens forretningsmodell er i en stadig forandring

Er virksomhetens forretningsmodell rustet for fremtiden?

En stadig hurtigere endringstakt i omgivelsene, og økt digitalisering, skaper nye trusler, men også muligheter for tradisjonelle virksomheter. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives forsvarlig. Med den endringstakten vi opplever i dag, bør styret hele tiden være opptatt av om virksomhetens forretningsmodell er rustet for fremtiden.