Endringsmotstand – din venn eller fiende?

At verden utvikler seg i et stadig raskere tempo, og at det av den grunn er behov for endringer, er det generell enighet om. Men enighet om hva som bør endres når, hvordan i og ikke minst hvor dette skal skje i organisasjonen er vanskelig å oppnå. Derfor blir endringsprosesser krevende.
Leder av virksomheten

At verden utvikler seg i et stadig raskere tempo, og at det av den grunn er behov for endringer, er det generell enighet om. Men enighet om hva som bør endres når, hvordan i og ikke minst hvor dette skal skje i organisasjonen er vanskelig å oppnå. Derfor blir endringsprosesser krevende. Og mer krevende enn de aller fleste forventer på grunn av mangel på forståelse av den menneskelige siden av endringsprosessen. Det er i realiteten bare i underkant av 30% av alle endringsprosesser som lykkes.

Balansert endringsprosess

Organisasjoner må endre seg for å kunne forbli verdiskapende og lønnsomme. Det å planlegge og gjennomføre en vellykket endringsprosess krever kunnskap og innsikt i de ulike faser av prosessen. Den tekniske forretningsmessige siden av en endring ansees å være den enkleste delen av en endring. Det motsatte sies om det menneskelige aspektet ved en endring. 

En velfungerende endringsprosess som er energigivende og verdiskapende for bedriften sørger for en balanse av de to sidene; Forretning og menneske. Balanse krever en parallell utvikling av begge sider.  
Balanse innebærer å forstå medarbeideres perspektiv på et tidligst mulig stadium i prosessen. Målsetningen for bedriften er at effektivitet i produksjonen opprettholdes, samt at endringen fører til økt motivasjon slik at nøkkelmedarbeidere beholdes.

Effektiv ledelse av den menneskelige siden betyr å:

  • sikre relasjonen
  • sikre medansvaret
  • sikre aksepten
  • sikre aksjoner

Forventet menneskelig adferd

Første reaksjonen ved en forespeilet endring er; vil jeg personlig vinne eller tape på endringen? Mennesker er alltid selvrefererende, og medarbeidere sitt perspektiv er avhengig av de mentale briller hver enkelt ser og tolker verden gjennom. Positiv motivasjon eller motstand til endringen er basert på tidligere erfaringer, samt holdninger og verdier som påvirker tankene og følelsene. Hvilke reaksjoner og adferd som velges av medarbeidere er svært forskjellig, påvirket av personlighet og innstilling. Hvor krevende en endring for den enkelte medarbeider vil bli, avhenger av hvor lang avstand og hvor bratt forandringskurven er fra dagens ståsted. Å flytte seg fra et referansepunkt til et annet innebærer en indre menneskelig transisjon (reise). Alle må igjennom en forståelsesfase som inkluderer innsikt i opphør av det eksisterende, deretter en bevegelse mot fremtiden. Den enkelte må enten akseptere å bli med på reisen eller ta valget om ikke å bli med videre. Konsekvensene ved begge valgene må være klarlagt for den enkelte. Først når forankringen er gjort, kan oppstart av ny hverdag initieres.

Hvordan forstå hvor medarbeidere befinner seg i sin personlige endringsprosess?

Kommunikasjon er nøkkelen til forståelse. Forskning fra UCLA har vist at når mennesker mottar informasjon, registreres bare 7% av de faktiske ordene som blir sagt, 38% av stemmens toneleie og hastighet og hele 55% fra kroppsspråket. Det betyr at kommunikasjonen i endringsprosesser må skje i direkte kontakt i et observant helhetsperspektiv.

Endringer skal ikke skje raskest mulig, men så raskt som det er mulig. Slik at det unngås at prosesser dras ut i tid. 

Hvilke krevende barrierer kan forventes i en endringsprosess?

Det å oppfatte og forstå medarbeideres ulike behov for interaksjon i forhold til hvor de er i sin personlige transisjon, og det å sette av tilstrekkelig tid til alle formelle og uformelle samtaler viser seg erfaringsmessig å være det mest krevende å håndtere. Å forstå de enkeltes perspektiv, er essensielt for å kunne redusere presset fra det som skaper motstand.

Når motstand forstås rett, gir den viktig informasjon om behov for justeringer og håndtering av selve prosessen. Å være nysgjerrig på og lytte til ulike typer av motstand og deretter være åpen for justeringer er nøkkelen til suksess. Kurset «Endringsledelse, utfordringer og muligheter» vil gi innsikt i typer av motstand som synlig adferd, samt hvordan vi best kan håndtere og forbygge de ulike former for motstand.

Ut ifra erfaringer fra tidligere reaksjonsmønstre til medarbeidere kan du som leder forberede deg på forventet motstand og motivasjon. Fremtiden vil kreve et lag med dyktige medarbeidere som komplementerer hverandre og evner å samspille. Unngå å demotivere og miste dyktige medarbeidere på grunn av mangel på kunnskap om ledelse av den menneskelige siden av endringsprosesser. Bli i stand til å ivareta balansen mellom forståelse og å sette tydelige krav fra et forretningsmessig perspektiv.

Kurs

Delta på kurset Endringsledelse, utfordringer og muligheter. Det vil gi deg konkrete hjelpemidler til et effektivt og godt lederskap av endringsprosesser.

Styrets bevisste forhold til fremtidens salg og markedsføring

I bedrifter hvor forretningsmodellen innebærer salg til andre bedrifter (B2B), er salgsprosessen ofte den viktigste bidragsyteren til lønnsomhet og suksess. Til tross for dette opplever vi ofte at styret ikke diskuterer hvorvidt bedriftens salgsprosess er fremtidsrettet og effektiv eller ei.

Et team som jobber godt sammen

Team- og medarbeiderutvikling

Arbeide i team med spesielle oppgaver er hverdagen for de aller fleste. Noen team oppleves som meget energigivende, andre som energitappende. Noen får til mye og andre kommer seg så å si ikke av flekken.

Er tradisjonell møtebooking fortsatt relevant i dag?

Dette er et spørsmål mange innen salg stiller seg. Med alle muligheter for kommunikasjon vår digitale samtid åpner opp for, kan man lett få for seg at den tradisjonelle møtebookingen, eller «cold calling», er noe som hører fortiden til.

Digital strategi i styrerommet

Digitaliseringen skyter fart, og den raske utviklingen i våre omgivelser vil endre tradisjonelle virksomheter slik vi kjenner dem. Men enda viktigere, den vil skape et mulighetsrom for nye produkter, nye forretningsmodeller og nye måter å jobbe på. Hvordan tar vi denne utfordringen inn i styrerommet, og sikrer at styret ivaretar sitt ansvar for at virksomheten har en tydelig strategi?

Virksomhetens forretningsmodell er i en stadig forandring

Er virksomhetens forretningsmodell rustet for fremtiden?

En stadig hurtigere endringstakt i omgivelsene, og økt digitalisering, skaper nye trusler, men også muligheter for tradisjonelle virksomheter. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives forsvarlig. Med den endringstakten vi opplever i dag, bør styret hele tiden være opptatt av om virksomhetens forretningsmodell er rustet for fremtiden.